• 1- به اعتقاد الیس این این روش کوتاه مدت و مؤثر است.
  • 2- در رفتار درمانی عقلانی هیجانی خانوادگی نیز همان اصول روشهای رفتار درمانی عقلانی-هیجانی انفرادی استفاده می شود.
  • 3- رفتار درمانی هیجانی به عنوان روان درمانی کنترل درمانی کاربرد دارد.
 • پیشنهادات

   اگر می خواهید عقلانیت تان را بیفزایید و از باورهای خودمخربتان کم کنید، حداقل روزی ده دقیقه سؤالات زیر را خود بپرسید و به آنها پاسخهای دقیقی بدهید.

  • 1- کدام باور نامعقول و خود مخربم را می خواهم زیر سؤال ببرم و کنار بگذارم؟
  • 2- آیا این باورم عاقلانه است؟
  • 3- برای اثبات غلط بودنش چه شواهدی دارم؟
  • 4- آیا شواهدی برای اثبات درستی این باورم دارم؟
  • 5- بدترین اتفاقاتی که در صورت نرسیدن به آنچه فکر می کنم باید یه آن برسم ممکن است برایم بیفتد چه هستند؟
  • 6- اتفاقات خوبی که در صورت نرسیدن به آنچه فکر می کنم بایده به آن برسم ممکن است برایم بیفتده چه هستند؟

در ضمن می توانید هر بار که حداقل ده دقیقه باورهای نامعقول تان را زیر سؤال نبردید خودتان را تنبیه کنید. چطور؟ با انجام دادن کاری که از آن خیلی بدتان می آید.


انتقادات

عده ای از منتقدین شیوه اجرای رفتار درمانی عقلانی-هیجانی را زیر سؤال برده اند و گفته اند الیس بدون در نظر گرفتن مشکل مراجعان آنها را هر طور  شده با درمانش هماهنگ می کند.

عده ای هم تاکید افراطی الیس بر فن زیر سؤال بردن شناختی را مورد انتقاد قرار داده اند.

برخی نیز استفاده الیس از الفاظ رکیک و بی حرمتی او به برخی مقدسات را مورد انتقاد قرار داده و می گویند الیس گاهی بیش از حد با باورهای مراجعانش در می افتد.

برخی از نویسندگان هم از مدل A-B-C  رفتار درمانی عقلانی-هیجانی ایراد گرفته اند و آن را بازنمایی ساده انگارانه ای از رابطه افکار، احساسات و رفتارها دانسته اند.

الیس در پاسخ به این انتقادات می گوید
درمان عقلانی-هیجانی با زبان بازی، اغواگری و آموزش و تعلیم به مراجعان یاد می دهد به فکر خودشان باشند، روش خاصی را یاد بگیرند و در بقیه عمرشان از آن استفاده کنند و به این ترتیب شرطی پذیری، تقویت پذیری و تلقین پذیری خوش را در برابر محرکهای بیرونی از جمله تائید اجتماعی کم کنند.

الیس به نقش خود به عنوان معلم معترف است، ولی می گوید به مراجعانش یاد می دهد افکارشان را به شکل انتقادی بررسی کنند، در واقع سبک آموزشی الیس یک سبک مقتدرانه است نه مستبدانه. وی در مورد استفاده از الفاظ رکیک می گوید این الفاظ موجب افزایش صمیمیت و مورد تاکید قرار گرفتن برخی نکات می شوند.

منبع: روان شناسان