افرادی كه دارای این نوع افكار هستند تحت تاثیر یك حادثه منفی همه واقعیت را تار می بینند . به جزیی از یك حادثه منفی توجه می كنند و بقیه را فراموش می كنند . عدم توانایی در دیدن بخشهای مهمتر این حوادث ، عاملی است كه ذهن ما را درگیر می كند . شبیه چكیدن یك قطره جوهر كه بشكه آ بی را كدر می كند. به مثالی توجه كنید : به خاطر طرز برخورد شایسته خود با همكاران اداره ، از طرف رییس اداره تشویق می شوید ، اما در این میان و در حین دریافت  جایزه یكی از همكاران نه چندان جدی در مقام انتقاد به شما می گوید . روزهای طولانی در حالی كه همه گفته های مثبت و مراسم با ارزش تشویق را فراموش می كنید ، تحت تاثیر این انتقاد بسیار جزیی یك همكار رنج می برید.

منبع: مشاوره و سلامت