بی آنكه زمینه محكمی وجود داشته باشد نتیجه گیری شتابزده می كنید . ذهن خوانی : بدون بررسی كافی نتیجه می گیرید كه كسی در مورد شما منفی فكر می كند . پیشگویی : پیش بینی می كنید كه اوضاع بر خلاف میل شما در جریان خواهد بود . بدون هر گونه بررسی می گویید آبرویم خواهد رفت ، از عهده انجام این كار برنخواهم آمد و اگر افسرده باشید ممكن است به خود بگویید هرگز بهبود نخواهم یافت.