از یك سو درباره اهمیت مسایل و شدت اشتباهات خود مبالغه می كند و از سوی دیگر ، اهمیت جنبه های مثبت زندگی را كمتر از آنچه هست برآورد می كند . به دلیل اعتماد به نفس پایین ، این افراد چون خود را نسبت به دیگران  دست كم می گیرند ، در صورت انجام كاری خطا ، این اشتباه خود را خیلی پررنگتر از حد و حدود واقعی آن اشتباه می بینند. به طور مثال شخصی دوست قدیمی خود را می بیند و به او سلام می گوید ، دوست قدیمی مانند همیشه سلام او را به گرمی جواب نمی دهد . او از این مساله ناراحت می شود و این واقعه را برای خود فاجعه تلقی می كند . این در حالی است كه شاید دلایل مختلفی برای سرد برخورد كردن وجود داشته باشد. از طرفی آنقدر مهم نباشد ولی ساعتها این مساله ذهن فرد را درگیر خود می كند.

منبع: مشاوره و سلامت