برچسب زدن شكل حاد تفكر همه یا هیچ چیز است . به جاى اینكه بگویید ((اشتباه كردم)) به خود برچسب منفى مى زنید : ((من بازنده هستم )). گاه هم اشخاص به خود برچسب ((احمق)) یا ((شكست خورده)) و غیره مى زنند . برچسب زدن غیر منطقى است ، زیرا شما با كارى كه مى كنید ، تفاوت دارید. انسان وجود خارجى دارد اما ((بازنده ))و ((احمق)) به این شكل وجود ندارد . این برچسبها تجربه هاى بى فایده اى هستند كه منجر به خشم ، اضطراب ، دلسردى و كمى عزت نفس مى شوند. گاه برچسب متوجه دیگران است . وقتى كسى در مخالفت با نظرات شما حرفى مى زند ممكن است او را متكبر بنامید . بعد احساس مى كنید مشكل به جاى رفتار یا اندیشه بر سر ((شخصیت)) یا ((جوهر و ذات)) او است . در نتیجه او را به كلی بد قلمداد مى كنید و در این شرایط فضاى مناسبى براى ارتباط سازنده ایجاد نمى شود.