در این خطا ، فرد خود را بى جهت مسئول حادثه اى قلمداد مى كند كه به هیچ وجه امكان كنترل آن را نداشته است. وقتى زنى از آموزگار پسرش  شنید كه او در مدرسه خوب درس نمى خواند با خود گفت ((این نشان مى دهد كه من مادر بدى هستم)) و چه بهتر كه این مادر علل واقعى درس نخواندن فرزندش را مى جست تا او را كمك كند . شخصى سازى منجر به احساس گناه ، خجالت و ناشایسته بودن مى شود . بعضى ها هم عكس این كار را مى كنند و سایرین و یا شرایط را علت مسائل خود تلقى مى كنند و توجه ندارند كه ممكن است خود در ایجاد گرفتارى سهمى داشته باشند ((علت زندگى زناشویی بد من این است كه همسرم منطقى نیست )).سرزنش به خاطر ایجاد رنجش اغلب موثر واقع نمى شود .

منبع: مشاوره و سلامت