دانشمندان آمریكایی از كشف شواهد علمی مهمی خبر دادند كه نشانگر تداوم تكامل مغز در گونه انسان (هومو ساپینس) است.
گروهی از محققان شیكاگو در پی مقایسه وضعیت دو ژن ویژه در انسان مدرن نسبت به اجداد و نیاكان ۳۷ هزار ساله بشر، دریافتند كه مغز انسان همچنان روند تكامل خود را ادامه می دهد.


عملكرد دو ژن مورد نظر با اندازه مغز انسان در ارتباط است و بررسی های انجام شده بر روی آنها نشان می دهد واریته های جدیدی در حدود ۵ هزار و ۸۰۰ سال پیش ظهور یافته اند كه هم اكنون، فقط در میان ۳۰ درصد از انسان های امروزی وجود دارد.


به گفته دانشمندان، این دوره زمانی در مقیاس تكاملی، بسیار كوتاه محسوب می شود و گسترش قابل توجه نسخه ژنی جدید در چنین زمان كوتاهی، نشانگر فشار گزینشی بسیار شدید این واریته است. تكامل دانان سرگرم بررسی این موضوع هستند كه آیا تكامل ژنتیكی براستی سبب ظهور تكامل اجتماعی در انسان شده است و یا این كه عوامل دیگری در تكامل اجتماعی این گونه زنده هوشمند نقش داشته است.

منبع: روزنامه ایران